Objednávku Vám dovezieme až domov 📞 0948 991 881✏️ zelenaenergia@lestn.sk 📞 CZ +420 735 945 870 

Evidenčné číslo Ministerstva: 114/2021/3.4

 

 

 

 

 

Memorandum o spolupráci

 

pri realizácii programu Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18IPE/SK/000010)

 

(ďalej len „program“)

 

 

uzatvorené medzi stranami:

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

 

Zastúpené: Ján Budaj, minister

 

IČO: 42 181 810

 

(ďalej len „Ministerstvo“)

 

 

a

 

 

Cech kachliarov, o. z.

 

Sídlo : Kremnička 6559/10, 974 05 Banská Bystrica - Kremnička

 

IČO : 42 30 6671

 

Zastúpenie: Ing. Ladislav Filus, prezident 

 

(ďalej len „Cech Kachliarov“)

 

 

Ministerstvo a Cech Kachliarov každý samostatne aj ako „Strana Memoranda“ a spolu ďalej len „Strany Memoranda“ na základe vzájomnej dohody uzatvárajú toto Memorandum o spolupráci (ďalej len „Memorandum“)

 

 

 

 

 

Článok I.

 

Preambula

  1. Cech Kachliarov je profesijné združenie, ktoré napomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáku v zorientovaní sa na slovenskom kachliarskom trhu, a tým ich chránia od možných problémov, či už s funkčnosťou, alebo aj požiarnou bezpečnosťou konkrétneho diela. Cech Kachliarov pomáha získavať najnovšie poznatky z oblasti alternatívnych vykurovacích systémov na tuhé palivá, zabezpečuje informačné a konzultačné služby, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj samosprávnymi orgánmi miestnej správy a zabezpečuje informačné a konzultačné služby.
  2. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa § 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ministerstvo prostredníctvom implementácie aktivít projektu LIFE IP podporuje efektívne riadenie kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.
  3. Strany Memoranda uvedomujúc si prínosy a význam vzájomnej spolupráce pri realizácii programu a vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností na Slovensku, sa dohodli na prijatí tohto Memoranda.
  4. Strany Memoranda konštatujú, že Memorandum je založené na princípoch partnerstva a vzájomne výhodnej spolupráci.
  5. Strany Memoranda zároveň vyhlasujú, že svoju činnosť vykonávajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 

Článok II.

 

Ciele Memoranda

 1. Hlavným cieľom Memoranda je spolupráca Strán Memoranda pri realizácii programu na Slovensku v rámci opatrenia C.3 „Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia“ projektu LIFE IP, ktorého hlavným cieľom je poskytovanie demonštrovaného komplexného prístupu vrátane vzdelávacích aktivít zameraných na správne vykurovanie domácnosti.
 2. Strany Memoranda sa dohodli, že si budú poskytovať všetku súčinnosť potrebnú pri príprave a následnej realizácii tohto programu. Zároveň si budú vzájomne podľa potreby a prejaveného záujmu poskytovať súčinnosť pri zabezpečení úspešnej realizácie programu.
 3. Strany Memoranda deklarujú záujem na podporovaní a rozširovaní programu „Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností“.
 4. Strany Memoranda vyhlasujú, že pri dosahovaní cieľov tohto Memoranda budú voči sebe vystupovať ústretovo a vzájomne sa včas informovať o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z tohto Memoranda.
 5. Strany Memoranda sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o naplánovaných aktivitách súvisiacich s programom. 

 

 

 

 

 

Článok III

 

Osobitné ustanovenia

 1. Strany Memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto Memoranda, ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky.
 2. Strany Memoranda sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich vzájomnej komunikácie podľa tohto Memoranda, je splnená tiež zaslaním elektronickej správy (e-mailu) druhej Strane Memoranda.
 3. Za účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie tohto Memoranda si Strany Memoranda určia kontaktné osoby na operatívnu komunikáciu. Meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby za každú stranu Memoranda budú zaslané po podpísaní a nadobudnutí účinnosti tohto Memoranda do 10 pracovných dní písomnou formou na adresu sídla každej Strany Memoranda.
 4. Doručením správy na e-mailovú adresu podľa tohto článku ods. 3, priradenú k pracovnému zaradeniu kontaktnej osobe sa táto správa považuje za doručenú Strane Memoranda. V prípade, ak dôjde pri nezmenenom pracovnom zaradení len k zmene konkrétnej kontaktnej osoby (vrátane jej e-mailu a telefónu) v tomto pracovnom zaradení, takáto zmena nepredstavuje zmenu tohto Memoranda a nie je preto potrebné vyhotoviť dodatok k tomuto Memorandu.
 5. Strany Memoranda sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny v kontaktných údajoch, ako aj v kontaktných osobách, do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.

 

Článok III.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2027.
 2. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Stranami Memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
 3. Každá zo Strán Memoranda má právo písomne vypovedať Memorandum z akéhokoľvek dôvodu.  Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcom po doručení písomnej výpovede druhej Strane Memoranda. Memorandum je možné ukončiť aj písomnou dohodou Strán Memoranda.
 4. Strany Memoranda berú na vedomie, že toto Memorandum je vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle spolupracovať pri napĺňaní obsahu Memoranda.
 5. Toto Memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými obidvoma Stranami Memoranda.
 6. Memorandum je vyhotovené v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Ministerstvo obdrží tri (3) vyhotovenia a  Cech Kachliarov obdrží jedno (1) vyhotovenie.
 7. V prípade vzniku sporu v akýchkoľvek otázkach, týkajúcich sa spolupráce špecifikovanej v tomto Memorande, Strany tohto Memoranda vyjadrujú pripravenosť vzájomne o ňom rokovať a dohodnúť sa na vyriešení sporu.
 8. Strany Memoranda vyhlasujú, že toto Memorandum uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

 

 

V Bratislave, dňa                                                               V Banskej Bystrici, dňa

 

 

 

   Ministerstvo životného prostredia                                                   Cech kachliarov, o.z.

           Slovenskej republiky

 

        

 

 

 

 

________________________                                                   _________________________

               Ján Budaj                                                                             Ing. Ladislav Filus

                 minister                                                                                       prezident

                                                                      

                                                               

 

 

 

 

PSČ

Ceny bez dopravy, platia pre osobný odber v predajni Zákamenné a Drietoma

AK MÁTE ZÁUJEM O DOVOZ, ZADAJTE PSČ MIESTA DORUČENIA

Ďakujeme, že kúrite ekologickými palivami a šetríte životné prostredie!