Pohodlný dovoz palív k Vám domov 📞 0948 991 881✏️ zelenaenergia@lestn.sk 📞 CZ +420 735 945 870 

Vážení zákazníci, v prvom rade vás chceme ubezpečiť, že vaša spokojnosť je pre nás dôležitá. Okrem kvalitných výrobkov a výhodných cien sa vám vždy snažíme poskytnúť viac než konkurencia. Ku každej jednej objednávke máme individiálny prístup.
Ak by sa aj napriek tomu stalo, že z nejakého dôvodu potrebujete tovar reklamovať, neodkladne nás o tom, prosím, informujte a spolu nájdeme spôsob, ako problém vyriešiť k obojstrannej spokojnosti. 

Reklamačný poriadok


Spoločnosť LES, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“)  vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení reklamačný poriadok. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2020
Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.lestn.sk.
Kupujúci má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t.j. tovar musí mať požadovanú stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. A za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
V prípade reklamácie nás prosím bezodkladne kontaktujte a oboznámte nás s touto skutočnosťou. Spolu sa dohodneme na ďalšom postupe vybavovania reklamácie. Využuiť môžete aj formulár Reklamačný protokol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
Kupujúci pri predkladaní tovaru na reklamáciu doloží doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáže, že tovar bol kúpený u predávajúceho. Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu, t.j. aby bol fyzicky nepoškodený, nepoškodený nesprávnym skladovaním, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.
Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 

PSČ

Ceny bez dopravy, platia pre osobný odber v predajni Zákamenné a Drietoma

AK MÁTE ZÁUJEM O DOVOZ, ZADAJTE PSČ MIESTA DORUČENIA

Ďakujeme, že kúrite ekologickými palivami a šetríte životné prostredie!