Sme tu pre Vás 📞 0948 991 881✏️ zelenaenergia@lestn.sk 📞 CZ +420 735 945 870 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.    Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup prostredníctvo webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.lestn.sk (ďalej len „internetový obchod“) a pre telefonické a mailové objednávky.  Upresňuje práva a povinnosti obchodníka a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom). 
Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy obchodnými podmienkami v rozsahu, v akých sa ho týkajú a Zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2.    Vymedzenie pojmov
Obchodník je spoločnosť
LES, s.r.o.
Javorová 2
911 05  Trenčín
Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 12369/R 
IČO: 36 315 796
DIČ: 2020177929, IČ DPH: SK2020177929 
e-mail: zelenaenergia@lestn.sk 
tel:      +421 948 991 881   
adresy predajní: Areál Poľnohospodárskeho družstva Drietoma, 913 03 Drietoma a Športová 171/14, Zákamenné

Kupujúci je zákazník internetového obchodu.
Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania. 

3.    Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru týmito spôsobmi:

•    vytvorením objednávky v internetovom obchode (s registráciou alebo bez registrácie)
•    telefonicky 
•    prostredníctvom e-mailu

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväzného potvrdenia obchodníka s návrhom kúpnej zmluvy (čiže s objednávkou) formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho. Takéto záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy a údaje o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa môže kupujúci dostatočným spôsobom oboznámiť pred vlastným uskutočnením objednávky. 
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov, ktoré v objednávke zadal.
V prípade zmeny objednávky, ak sa na zmene objednávky kupujúci s obchodníkom dohodnú, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky obchodníkom. Obchodník nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi. 

4.    Cena

Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov. Cena môže byť uvedená buď vrátane nákladov súvisiacich s dopravou, alebo bez nákladov súvisiacich s dopravou, čo je uvedené v detaile tovaru.  Cena neobsahuje náklady súvisiace so spôsobom úhrady a spôsobom doručenia, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho. Konečná cena bude závisieť od spôsobu doručenia, ktorý si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru. Konečná suma je kupujúcemu vyčíslená pri zvolení konkrétneho spôsobu doručenia.

5.    Platobné podmienky

Spôsob platby za objednávku si kupujúci zvolí pri vytváraní objednávky v nákupnom košíku v časti Platba a Doprava. Podľa toho, aký spôsob a miesto doručenia si kupujúci zvolil, ponúknu sa mu rôzne možnosti platby za objednávku. Medzi týmito možnosťami platby sú platby:
platobnou kartou – po vytvorení objednávky bude kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu, kde zadá potrebné údaje zo svojej karty. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite. Platba je možná kartami VISA, Mastercard a Maestro. 
on-line cez internet banking – po vytvorení objednávky kupujúci zaplatí prostredníctvom bezpečnej platobnej brány cez internetové bankovníctvo väčšiny slovenských bánk.  Vyberie si platobné tlačidlo svojej banky a to kupujúceho presmeruje do internet bankingu alebo mobilnej aplikácie (predpokladom je, že kupujúci má aktivovaný internet banking ku svojmu bankovému účtu). Po prihlásení si kupujúci skontroluje údaje, ktoré sú už vopred automaticky vyplnené z  objednávky. Po kontrole údajov kupujúci jednoducho odošle platbu. Tento spôsob platby môže kupujúci využiť, ak má svoj účet vedený v niektorej z týchto bánk: Slovenská sporiteľňa, VÚB, UniCredit, Poštová banka alebo Tatra Banka.
prevodom na účet – po prijatí a odsúhlasení objednávky predávajúcim, zašle predávajúci kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke, číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatí kupujúci vopred na uvedený bankový účet. 
dobierka – v prípade, že si kupujúci si zvolí aj rozvoz, sumu za tovar zaplatí kupujúci prepravcovi pri prevzatí tovaru. Kupujúci zaplatí v hotovosti, alebo v niektorých prípadoch je možné zaplatiť platobnou kartou. O možnosti zaplatiť prepravcovi okrem hotovosti aj platobnou kartou bude kupujúci vopred oboznámený. V prípade rozvozu cudzími zmluvnými prepravnými spoločnosťami je dobierka spoplatnená.
pri prevzatí – v prípade, že si kupujúci zvolí osobný odber v našej predajni v Drietome alebo v Zákamennom, môže zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru. 

6.    Dodanie tovaru

Kúpnou zmluvou sa obchodník zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí obchodníkovi cenu. Obchodník odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
Dodacia lehota je do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, teda od potvrdenia objednávky obchodníkom.
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Obchodník preverí dostupnosť tovaru vo svojich skladoch a odošle kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky na e-mail. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, obchodník sa zväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa sním na ďalšom postupe.
Obchodník dodáva svoj tovar buď nákladnými vozidlami predávajúceho, alebo cudzími zmluvnými prepravnými spoločnosťami na miesto, ktoré si kupujúci určil v objednávke. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Ak si kupujúci v objednávke zvolí osobný odber tovaru, môže si ho vyzdvihnúť v predajni kupujúceho v obci Drietoma alebo v obci Zákamenné, v čase, ktorý si s ním predávajúci dohodne. 

7.    Odstúpenie od zmluvy

V zmysle u Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.  Kto je spotrebiteľ je uvedené v časti 2. tohto dokumentu.
Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v časti 2. tohto dokumentu. Formulár odstúpenia od zmluvy ako aj kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ tiež môže zaslať písomne na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že  odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o obchodníkovi z časti 2. tohto dokumentu, údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar, dátum a podpis. Od zmluvy je možné odstúpiť aj formou SMS a telefonicky.
Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude obchodníkovi doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar alebo po dohode so spotrebiteľom aj iným spôsobom platby.
Zároveň s odstúpením od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní zaslať tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša spotrebiteľ.
V lehote pre odstúpenie od zmluvy nie je možné tovar bežným spôsobom používať, iba ho vyskúšať obdobným spôsobom, akým by mohol byť vyskúšaný v kamennom obchode.
Tovar musí byť v pôvodnom stave, fyzicky nepoškodený, nepoškodený nesprávnym skladovaním, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou
, atď.

8.    Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo iného užívateľa internetového obchodu www.lestn.sk, vrátane podmienok zasielania obchodných oznámení, sa riadia dokumentom o ochrane osobných údajov, ktorého aktuálne znenie nájdete na stránke www.lestn.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

9.    Reklamačný poriadok

Obchodník vydáva v zmysle zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2024.
Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.lestn.sk. Kto je spotrebiteľ je uvedené v časti 2. tohto dokumentu.
Spotrebiteľ má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom, teda tovar musí mať akosť, množstvo, mieru a hmotnosť, takú akú predávajúci deklaruje. Obchodník tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru spotrebiteľom a to v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
Je potrebné, aby v prípade reklamácie o tejto skutočnosti spotrebiteľ obchodníka bezodkladne informoval. Spolu sa dohodnú na ďalšom postupe vybavovania reklamácie.

Pri tovare predávaného za nižšiu cenu nezodpovedá obchodník za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Obchodník vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak obchodník reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Spotrebiteľ pri predkladaní tovaru na reklamáciu doloží doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáže, že tovar bol kúpený u predávajúceho. Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu, t.j. aby bol fyzicky nepoškodený, nepoškodený nesprávnym skladovaním, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.
Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje obchodník. 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na vrátenie peňazí.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 

10.    Alternatívne riešenia sporov

Všetky požiadavky kupujúceho, prípadné reklamácie apod., sa obchodník snaží riadne prerokovať a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti. 
Pokiaľ by sa však nepodarilo nároky kupujúceho uspokojiť a vznikol tak medzi kupujúcim a obchodníkom spor, alebo ak by sa kupujúci domnieval, že obchodník porušil jeho práva, má kupujúci právo na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji tovaru (ďalej len
spotrebiteľský spor") podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o ARS“). Kupujúci môže podať návrh spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Bližšie informácie, ako postupovať, nájde kupujúci na stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii ochrana spotrebiteľa. V prípade cezhraničného sporu má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 
V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môže kupujúci obrátiť na súd. Kupujúci ani nemusí možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť (možno to však odporučiť) a môže sa s riešením spotrebiteľského sporu obrátiť priamo na príslušný súd.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. 

11.    Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi vykonáva: 

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
+421 32 6400 109

PSČ

Ceny sú bez dopravy, platia pre osobný odber v predajni Zákamenné a Drietoma

AK MÁTE ZÁUJEM O DOVOZ, ZADAJTE PSČ MIESTA DORUČENIA

Máme pre Vás nový web, kde nájdete naše produkty v českej mene, prejdite klikom dole.

icon shipping

Chcete tovar doviezť?

Dajte nám vedieť, či si želáte dopravu brikiet alebo peliet na konkrétnu adresu. Ak áno, ceny budú automaticky prepočítané podľa miesta doručenia.

icon shipping

Vyplňte políčko PSČ

Zadajte PSČ miesta doručenia pre prepočet cien tovarov s doručením k Vám.

Máme pre Vás nový web, kde nájdete naše produkty v českej mene, prejdite klikom dole.

Ďakujeme, že kúrite ekologickými palivami a šetríte životné prostredie!