Sme tu pre Vás 📞 0948 991 881✏️ zelenaenergia@lestn.sk 📞 CZ +420 735 945 870 

NAKÚP A VYHRAJ 1 TONU BRIKIET ALEBO PELIET

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 20.04.2023 do konca akcie NAJNIŽŠIE CENY LES 2023* a týka sa všetkých adresných nákupov ekopalív (brikety, pelety) zrealizovaných v termíne konania súťaže prostredníctvom e-shopu www.lestn.sk, alebo kamenných predajní spoločnosti LES, s.r.o. v obci Drietoma a v obci Zákamenné, v rámci ktorých bola zakúpená minimálne 1 paleta drevených brikiet alebo jedna paleta drevených peliet.

Ako sa zapojiť

Každá online objednávka/nákup, spĺňajúci podmienky súťaže (objednaná/zakúpená minimálne 1 paleta drevených brikiet LES a/alebo drevených peliet), zrealizovaný v termíne od 21.04.2023 do ukončenia akcie NAJNIŽŠIE CENY LES 2023*, bude zaradená do zlosovania súťaže Nakúp a vyhraj! 1 tonu brikiet alebo peliet.

Žrebovanie cien prebieha vždy v 15. deň v mesiaci, resp. prvý pracovný deň nasledujúci po 15. dni v mesiaci, pokiaľ tento pripadol na víkend, a to každý mesiac, v ktorom súťaž trvá.

Do každého žrebovania sú zaradené nákupy zrealizované od 15. kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca do 14. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom sa žrebuje.

Zoznam cien

Z on-line objednávok a z predajov spĺňajúcich pravidlá súťaže Nakúp a vyhraj! 1 tonu brikiet alebo peliet sa každý mesiac počas trvania súťaže losujú vždy 2 prvé ceny:

z online objednávok

  • 1 paleta brikiet / peliet (podľa obsahu objednávky, v prípadne objednávky brikiet je výhrou 1 paleta rovnakého druhu brikiet, v prípade objednávky peliet je výhrou 1 paleta rovnakého druhu peliet)

z adresného osobného nákupu v podnikových predajniach LES (Drietoma, Zákamenné)

  • 1 paleta brikiet / peliet (podľa obsahu objednávky, v prípadne objednávky brikiet je výhrou 1 paleta rovnakého druhu brikiet, v prípade objednávky peliet je výhrou 1 paleta rovnakého druhu peliet)

Účastník súťaže

Účastníkom súťaže Nakúp a vyhraj! 1 tonu brikiet alebo peliet sa stáva každý, kto:

  • počas trvania súťaže urobí on-line objednávku cez e-shop www.lestn.sk a zakúpi si minimálne 1 paletu ekopalív (brikety, pelety), resp. urobí nákup osobne v kamennej predajni spoločnosti LES (Drietoma, Zákamenné) a kto

  • v objednávkovom on-line formulári označí súhlas so zasielaním marketingových ponúk, resp. pri nákupe v kamennej predajni LES vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov svojím podpisom na adresnom pokladničnom bloku (v prípade nezaregistrovaného zákazníka je podmienkou získania adresného pokladničného bloku registrácia zákazníka) a kópiu bločku vhodí do špeciálnej zapečatenej schránky, umiestnenej v interiéri podnikovej predajne LES,

  • má viac ako 18 rokov a doručovacia adresa objednávky je na Slovensku alebo v Českej republike.

 

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže Nakúp a vyhraj! je spoločnosť LES, s.r.o., Javorová 2, 911 05 Trenčín, IČO: 36 315 796, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka číslo 12369/R.

 

Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercu prebehne vždy v 15. kalendárny deň v mesiaci, počas mesiacov trvania súťaže, v sídle spoločnosti LES, s.r.o., Javorová 2, 911 05 Trenčín, za účasti vedenia spoločnosti. V prípade, že 15. deň v mesiaci pripadne na víkend, žrebovanie sa uskutoční prvý nasledujúci pracovný deň.

Reprezentant vedenia Organizátora súťaže vyžrebuje z došlých platných a uhradených online objednávok za daný mesiac jedného výhercu prvej ceny. Reprezentant vedenia Organizátora súťaže vyžrebuje z adresných pokladničných blokov zaradených do súťaže podľa pravidiel súťaže Nakúp a vyhraj! 1 tonu brikiet alebo peliet jedného výhercu prvej ceny.

O žrebovaní a vyhodnotení každého kola súťaže bude vyhotovený Zápis o vyhodnotení súťaže. Súčasťou Zápisu vyhodnotenia súťaže budú mená prítomných zástupcov organizátora súťaže, meno osoby, ktorá realizovala losovanie, dátum a čas žrebovania a mená výhercov 2 x prvej ceny.

Zoznam výhercov bude zverejnený na webovom sídle organizátora súťaže.

 

Odovzdanie výhry

Každý výherca bude kontaktovaný organizátorom telefonicky alebo mailom na základe kontaktov uvedených v objednávke/na adresnom pokladničnom bloku. Za výhercu sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá organizátorovi súťaže preukáže, že oprávnene disponuje SIM kartou k mobilnému číslu, ktoré bolo uvedené v objednávke.

Organizátor súťaže je povinný každého výhercu o jeho výhre informovať telefonicky a prostredníctvom mailu, resp. SMS. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónne čísla alebo mailovej adresy výhercu, v prípade nedostupnosti výhercu na telefónnom čísle alebo z dôvodu chyby pri doručovaní na strane mobilného operátora, resp. providera mailových služieb.

Náklady na dopravu výhry znáša výherca. Výhru si výherca buď prevezme osobne v jednej z dvoch podnikových predajní organizátora (obec Drietoma, obec Zákamenné), alebo si zabezpečí dopravu vlastným dopravcom, alebo mu jej doručenie dopravnou službou na adresu zabezpečí organizátor súťaže. Výhra bude doručená po uhradení nákladov na dopravu.

Z odovzdania výhry bude zhotovený Odovzdávací protokol, v ktorom výherca svojím podpisom potvrdí, že výhru prevzal.

Ak výherca neprevezme svoju výhru osobne do 30 kalendárnych dní od žrebovania a ak nemá záujem ani o jej doručenie na adresu, stráca na výhru nárok a bude vyžrebovaný nový výherca.

 

Ďalšie podmienky súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa predmetnej súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zo závažných dôvodov súťaž zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť.

Nie je možné žiadať vyplatenie finančnej čiastky zodpovedajúcej hodnote získanej vecnej ceny.

 

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži dáva každý zákazník spoločnosti LES, s.r.o., súhlas so spracovaním osobných údajov. Poskytnuté údaje organizátor súťaže spracúva v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/697 o ochrane údajov fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vybavenia odberu tovaru a zasielania obchodných oznámení. Podrobné údaje sú k dispozícii na www.lestn.sk/ochrana-osobnych-udajov. Udelený súhlas sa dá kedykoľvek odvolať zaslaním mailu alebo listu na kontaktnú adresu organizátora súťaže.

Účastník súťaže, ktorý dal súhlas so zasielaním marketingových informácií, zároveň udelil organizátorovi súťaže súhlas, aby organizátor alebo ním poverená osoba, bezplatne použila fotografie, audio a video nahrávky účastníka, ktoré organizátor získa v súvislosti v organizovaním a vyhodnocovaním súťaže a s prezentáciou výhercov na reklamné účely v prospech organizátora. Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby takto poskytnuté údaje boli spracované organizátorom s cieľom vyhodnotiť túto súťaž. Účastník ďalej potvrdzuje, že tieto údaje poskytol dobrovoľne a že je informovaný o tom, že má právo na prístup k nim a môže požadovať ich opravu alebo úpravu. Účastník súťaže berie na vedomie, že ak na základe jeho žiadosti dôjde k blokovaniu zverejňovania jeho osobných údajov, obrázkov, audio a video nahrávok zhotovených s cieľom vyhodnocovania súťaže pred ukončením súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí a stráca nárok na výhru.

Účasťou v tejto súťaži prejavuje účastník súťaže svoj súhlas so všetkými pravidlami a podmienkami súťaže.

 

Zverejnenie pravidiel súťaže

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú dostupné počas celej doby trvania súťaže Nakúp a vyhraj 2023 na webovom sídle organizátora.

* Do konca akcie NAJNIŽŠIE CENY LES 2023 znamená do vypredania zásob.

PSČ

Ceny sú bez dopravy, platia pre osobný odber v predajni Zákamenné a Drietoma

AK MÁTE ZÁUJEM O DOVOZ, ZADAJTE PSČ MIESTA DORUČENIA

Máme pre Vás nový web, kde nájdete naše produkty v českej mene, prejdite klikom dole.

icon shipping

Chcete tovar doviezť?

Dajte nám vedieť, či si želáte dopravu brikiet alebo peliet na konkrétnu adresu. Ak áno, ceny budú automaticky prepočítané podľa miesta doručenia.

icon shipping

Vyplňte políčko PSČ

Zadajte PSČ miesta doručenia pre prepočet cien tovarov s doručením k Vám.

Máme pre Vás nový web, kde nájdete naše produkty v českej mene, prejdite klikom dole.

Ďakujeme, že kúrite ekologickými palivami a šetríte životné prostredie!